Czym jest monitoring środowiska przyrodniczego?

on sty 18, 2018 in Blog

Co to jest monitoring środowiska przyrodniczego?
Państwowy Monitoring Środowiska to system, który stworzono na postawie Prawa o ochronie środowiska. Został utworzony 10 lipca 1991, jako element ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Monitoring środowiska powinien dbać o wiarygodność informacji dotyczących stanu środowiska. W 2001 roku ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska została zmieniona. Teraz Państwowy Monitoring Środowiska jest realizowany na podstawie wieloletnich programów opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska. Program na lata 2016 – 2020 obejmuje zadania wynikające między innymi ze zobowiązań międzynarodowych oraz z potrzeb, które wynikają z rozwoju.

Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (na podstawie http://promea.pl/oferta/monitoring-srodowiska)
Monitoring środowiska został powołany, aby informować społeczeństwo oraz organy rządzące o aktualnym stanie środowiska oraz o jego zanieczyszczeniu. Na podstawie tych informacji organy władzy są w stanie wydawać pozwolenia na wykorzystywanie zwiększonej ilości energii, czy też ustawy mające na celu zminimalizowanie wytwarzania szkodliwych substancji. Administracja państwa wykorzystuje wszystkie doniesienia podczas monitorowania skuteczności podjętych działań, a także używa ich do realizowania dalszych planów.

Dzięki Państwowemu Monitoringowi Środowiska ludzie uzyskują szereg miarodajnych danych, które w doskonały sposób obrazują, jaki wpływ na środowisko mają nasze działania i do czego prowadzą nasze codzienne przyzwyczajenia – https://promea.pl/oferta/remediacja.

Cele Państwowego Monitoringu Środowiska
Państwowy Monitoring Środowiska ma odgórnie ustalone cele, do których powinien dążyć, używając wszelkich możliwych środków. Te cele to między innymi badanie poszczególnych elementów środowiska, obserwowanie przyrody oraz gromadzenie i analizowanie wyników obserwacji, doglądanie zmian zachodzących w środowisku oraz porównywanie ich do konkretnych kryteriów, identyfikowanie nadużyć i przekroczeń oraz zgłaszanie ich do odpowiednich organów, opracowywanie zestawień oraz raportów.
Jednak aby cele zostały wykonane z dokładnością, muszą posiadać wiarygodne dane, które są zapewnione dzięki akredytację laboratoriów badawczych, modernizację infrastruktury, wdrażanie systemów jakości, modernizację sprzętu potrzebnego do prowadzenia badań oraz szeroko pojęte ulepszenia, a także szkolenia pracowników.